Friday, 07/08/2020 - 19:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Song Mai

KẾ HOẠCH ,

Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phô thông mới 

PHÒNG GD&ĐT TP.BẮC GIANG                           

TRƯỜNG THCS SONG MAI                                     

 
  
 

Số:  35  /KH-THCSSM                                            

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

Song Mai, ngày 05  tháng10 năm 2019

 

      KẾ HOẠCH

                    Triển khai thực hiện chương trình giáo dục phô thông mới theo                   
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc
đấy mạnh thực hiện đổi mới chưong trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 19/9/2019 của ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, trường THCS Song Mai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về việc thực hiện đối mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, từ đó tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT trên địa thành phố.
  2. Phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể  chuẩn bị tốt các điều kiện nhằm triển khai áp dụng Chương trình GDPT theo đúng lộ trình, phù hợp với tình hình nhà trường, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT.
  3. Huy động được sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc đánh giá, thẩm định nội dung, chất lượng chương trình GDPT mới. Tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc làm nền tảng cho hoạt động giáo dục được phát triển hiệu quả.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDPT

1.Đẩy mạnh truyền thông về Chương trình giáo dục phổ thông mới

Nhà trường tiếp tục thực hiện quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, tỉnh và thành phố về đổi mới Chương trình GDPT mới. Phối hợp cùng các tổ chức chính trị trên địa bàn đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tố chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới Chương trình GDPT mới để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia trong việc giám sát, phản biện thực hiện Chương trình GDPT mới nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của chương trình GDPT mới.

Động viên, khuyến khích tập thể, cá nhân có nhiều đối mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện và triển khai Chương trình GDPT mới.

Đối tượng truyền thông: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; Học sinh nhà trường; phụ huynh học sinh.

Hình thức: Qua các cuộc họp của nhà trường, qua loa truyền thanh xã, qua Cổng TT điện tử của nhà trường, niêm yết tại bảng tin nhà trường….

2.Rà soát, sắp xếp qui mô trường lớp

Tiếp tục tham mưu với các cấp có thẩm quyền xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp học đầy đủ đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy. Có tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo kịp với xu thế phát triến chung của xã hội, đảm bảo nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục.

Đến năm học 2021-2022 nhà trường có 760 học sinh.

Số lớp dự kiến: 20 lớp.

Cơ sở vật chất hiện tại:

+ Số phòng học: 17 phòng.

+ Phòng chức năng: 08 phòng.

+ Cơ sở vật chất khác đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học.

Hạn chế: Khu hiệu bộ và khu hành chính của nhà trường đã xuống cấp chưa đảm bảo cho các hoạt động của nhà trường.

Hướng khắc phục: Tham mưu UBND xã đưa vào đầu tư công của xã xây mới khu hiệu bộ và khu phòng hành chính.

3.Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

3.1.Sắp xếp đội ngũ

Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của bậc THCS trong Chương trình GDPT, nhà trường tiến hành rà soát đội ngũ GV hiện có trong đơn vị. Qua đó dự kiến số lượng GV còn thiếu, số lượng GV dôi dư theo từng môn học, từ đó có kế hoạch báo cáo kịp thời để điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên cho phù hợp. Hàng năm thực hiện đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp để làm căn cứ báo cáo cấp lãnh đạo có kế hoạch tuyển dụng, điều chuyển, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp GV họp lý, không để tình trạng thiếu, mất cân đối cơ cấu GV khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT.

Nhà trường có kế hoạch cử CBGV tham gia các lớp khóa học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuẩn và trên chuẩn hiện nay.

3.2.Bổ sung đội ngũ

Hàng năm, nhà trường có kế hoạch báo cáo số lượng đội ngũ giáo viên căn cứ vào số lớp học thay đổi, số giáo viên nghỉ hưu, giáo viên chuyển công tác với cấp có thẩm quyền để có kế hoạch bổ sung GV cho nhà trường ngay từ đầu năm học, đảm bảo đủ GV thực hiện dạy Chương trình GDPT theo đúng lộ trình và định mức ở bậc THCS là 1,9 GV/lớp.

3.3.Bồi dưỡng đội ngũ

Nhà trường thành lập nhóm giáo viên cốt cán cho các môn học làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng GV và triển khai Chương trình GDPT để tham gia bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu đổi mới của bậc học vừa đảm bảo thực hiện được chương trình hiện hành và Chương trình GDPT, vừa phải nâng cao năng lực đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp. Xác định, phân loại rõ đối tượng và số lượng GV cần bồi dường từng năm.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên gắn với nhiệm vụ giáo dục của ngành, trường. Đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng. Đảm bảo100% GV được phân công dạy Chương trình GDPT được tham gia tập huấn, bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng.

4.Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học

Nhà trường có kế hoạch tổng rà soát cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị dạy học (TBDH) hiện có theo năm học. Căn cứ vào đó có chủ trương, biện pháp khắc phục những hạn chế, bảo đảm có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tốt nhất trong việc triển khai, áp dụng chương trình GDPT mới.

Tham mưu với cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ triển khai Chương trình GDPT theo hướng hiện đại, thông minh, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục duy trì công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Hàng năm, kiện toàn và hoàn thiện các tiêu chí về trường chuẩn quốc gia. Chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia.

Chỉ đạo cán bộ, giáo viên trong nhà trường sử dụng hiệu quả, phát huy hết vai trò CSVC, TBDH hiện có trong công tác giảng dạy. Xây dựng lộ trình đầu tư CSVC, mua sắm bổ sung TBDH thực hiện Chương trình GDPT mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Từng bước chủ động, tự chủ trong việc đầu tư csvc, TBDH phục vụ đổi mới Chương trình GDPT.

 Chú trọng đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong nhà trường, huy động các nguồn lực hợp pháp tăng cường csvc, TBDH.

Tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống csvc, thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ việc triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng GV.

Chủ động hoàn thành các điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đảm bảo đúng thời gian, phục vụ tốt nhất việc áp dụng Chương trình GDPT mới. (Lớp 6 trước tháng 7 năm 2021; lớp 7 trước tháng 7 năm 2022; lớp 8 trước tháng 7 năm 2023; lớp 9 trước tháng 7 năm 2024).

5.Công tác kiếm tra, giám sát

Nhà trường chủ động công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị các điều kiện và triến khai thực hiện Chương trình GDPT mới; tổng họp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đối mới Chương trình GDPT mới theo qui định, báo cáo kịp thời kịp thời các vấn đề khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chuyên môn

Triển khai nội dung kế hoạch đến các thành viên trong tổ. Chỉ đạo thực hiện các nội dung theo kế hoạch của nhà trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo nhiệm vụ được phân công.

Tổng họp báo cáo lãnh đạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Đề xuất các khó khăn, giải pháp khi triển khai nhiệm vụ.

  Đẩy mạnh công tác học tập nghiên cứu chương trình GDPT mới, có sáng kiến, giải pháp áp dụng hiệu quả. Nghiêm túc triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình GDPT mới trong giai đoạn từ 2021 và các năm tiếp theo, đảm bảo đúng lộ trình.

2. Các đoàn thể

   Nghiêm túc thực hiện kế hoạch thực hiện chương trình GDPT mới của nhà trường. Tuyên truyền rộng rãi nội dung chương trình GDPT mới đến CB, GV, NV, học sinh, phụ huynh và nhân dân.

          Phối hợp cùng nhà trường trong việc giám sát thực hiện kế hoạch chương trình GDPT. Huy động các nguồn lực xã hội chung tay trong việc thực hiện chương trình GDPT mới theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới của trường THCS Song Mai. Yêu cầu các đoàn thể, tổ chuyên môn, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ./.

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Văn Hùng

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 08 : 48
Năm 2020 : 10.177